ДИРЕКТИВА 2002/58/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации)


 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него, като взеха предвид предложението на Комисията 
(1), като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2), след консултации с Комитета на регионите, като действаха в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3), като имат предвид, че: 

(1) Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободно движение на такива данни (4) изисква държавите-членки да гарантират правата и свободите на физически лица относно обработката на лични данни и, по-специално, неприкосновеността на личния им живот, за да се осигури свободният поток на лични данни в Общността. 

(2) Настоящата директива се стреми да зачита основните права и да спазва признатите принципи, по-специално от Хартата за основните права на Европейския съюз. По-специално настоящата директива се стреми да осигури пълно зачитане на правата, предвидени в членове 7 и 8 от Хартата. 

(3) Поверителният характер на комуникациите е гарантиран в съответствие с международни инструменти, отнасящи се до човешките права, по-специално в Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи и конституциите на държавите-членки. 

(4) Директива 97/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 година относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в телекомуникационния сектор 

(5) изяснява принципите, изложени в Директива 95/46/ЕО в специфични разпоредби за телекомуникационния сектор. Директива 97/66/ЕО трябва да бъде пригодена към развитието на пазари и технологии за електронни комуникационни услуги, за да осигури еднакво ниво на защита на лични данни и неприкосновеност на личния живот за потребители на публично достъпни електронни комуникационни услуги, въпреки използваните технологии. Тази директива, следователно, следва да бъде отменена и заменена от настоящата директива. (5) Нови съвременни цифрови технологии са въведени понастоящем в публичните комуникационни мрежи в Общността, което повишава специфичните изисквания по отношение на защитата на лични данни и неприкосновеността на личния живот на потребителя. Развитието на информационното общество се характеризира с въвеждането на нови електронни комуникационни услуги. Широката публика вече има достъп до мобилни цифрови мрежи, които може да си позволи. Цифровите мрежи имат големи способности и възможности за обработка на лични данни. Успешното трансгранично развитие на тези услуги отчасти зависи от доверието на потребителите, относно това, че неприкосновеността на личния им живот няма да бъде в опасност. 

(6) Интернет преобръща традиционните пазарни структури, като осигурява обща глобална инфраструктура за доставка на широк обхват от електронни комуникационни услуги. Публично достъпните електронни комуникационни услуги чрез Интернет разкриват нови възможности за потребителите, но също нови рискове за техните лични данни и неприкосновеност на личния им живот. 

(7) В случая на публични комуникационни мрежи, трябва да се изготвят специфични законови, подзаконови и технически разпоредби, за да се защитят основните права и свободи на физическите лица и легитимните интереси на юридическите лица, по-специално по отношение на увеличаващата се способност за автоматизирано съхранение и обработка на данни за абонати и потребители. 

(8) Следва да бъдат хармонизирани законовите, подзаконовите и техническите разпоредби, приети от държавите-членки, засягащи защитата на лични данни, неприкосновеността на личния живот и законния интерес на юридически лица в сектора за електронна комуникация, за да се избегнат пречките пред вътрешния пазар за електронна комуникация в съответствие с член 14 от Договора. Хармонизацията следва да бъде ограничена до изискванията, необходими за да се гарантира, че няма да бъде затруднявано популяризирането и развитието на нови електронни комуникационни услуги и мрежи между държавите-членки. 

(9) Заинтересованите държави-членки, доставчици и потребители, заедно с компетентните органи на Общността трябва да си сътрудничат при въвеждането и развитието на подходящи технологии, където това е необходимо, за да се приложат гаранциите, предвидени в настоящата директива и като се отчитат особено целите за минимизиране обработката на лични данни и използване на анонимни или данни въведени под псевдоним, където е възможно. 

(10) В сектора за електронни комуникации се прилага Директива 95/46/ЕО, по-специално по всички въпроси, засягащи защита на основни права и свободи, които не са специално обхванати от разпоредбите на настоящата директива, включително задълженията на администратора и правата на лицата. Директива 95/46/ЕО се прилага към непубличните комуникационни услуги. 

(11) Както Директива 95/46/ЕО, настоящата директива не се отнася до въпросите за защита на основните права и свободи свързани с дейности, които не се управляват от законодателството на Общността. Затова тя не променя съществуващия баланс между правото на индивида на неприкосновеност на личния живот и възможността на държавите-членки да предприемат мерки, съгласно член 15, параграф 1 от настоящата директива, необходими за защита на обществената сигурност, отбраната, сигурността на държавата (включително икономическото благополучие на държавата, когато дейностите се отнасят до въпроси по сигурността на държавата) и прилагане в изпълнение на наказателното право. Следователно, настоящата директива не засяга възможността на държавите-членки да провеждат законно прихващане на електронни комуникации или да предприемат други мерки, ако е необходимо за някои от тези цели и в съответствие с Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи, съгласно тълкуването на решенията на Европейския съд за човешките права. Такива мерки трябва да бъдат уместни, строго пропорционални на предвидената цел и необходими в едно демократично общество, и следва да бъдат предмет на съответна защита в съответствие с Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи. 

(12) Абонати на публично достъпна електронна комуникационна услуга могат да бъдат физически или юридически лица. Като допълва Директива 95/46/ЕО, настоящата директива е насочена към защита на основните права на физически лица, и по-специално тяхното право на неприкосновеност на личния живот, както и легитимните интереси на юридическите лица. Настоящата директива не налага задължение за държавите-членки да разширят прилагането на Директива 95/46/ЕО за защита на законните интереси на юридически лица, което е осигурено в рамките на приложимото законодателство на Общността и на националното законодателство. 

(13) Договорните отношения между абонат и доставчик на услуга може да изисква периодично или еднократно плащане за предоставената услуга или която ще се предостави. Картите с предварително плащане също се считат за договор. 

(14) Данни за местонахождение могат да се отнасят за географската ширина, дължина и височина на терминалното оборудване на потребителя, за посоката на движение, за нивото на точност на информацията за местонахождение, за индентификация на мрежовата клетка, в която терминалното оборудване е разположено в определен момент от време и за времето на регистриране на информацията за местонахождение. 

(15) Комуникацията може да включва всякаква информация относно наименование, номериране или адресиране на информация, предоставена от изпращача на комуникация или потребителя на връзка, за да извърши комуникацията. Данните за трафика могат да включват всякакво преобразуване на тази информация от мрежата, през която комуникацията се предава за целите на осъществяване на предаването. Данни за обмен могат, inter alia, да съдържат данни относно маршрута, продължителността, времето или обема на комуникацията, използвания протокол за местонахождението на терминалното оборудване на изпращача или получателя, за мрежата, от която комуникацията произхожда или приключва, за началото, края или продължителността на връзката. Те могат също да съдържат формат, в който комуникацията е предадена от мрежата. 

(16) Информация, която е част от радио-телевизионна услуга, предоставена чрез публична комуникационна мрежа, е предназначена за потенциално неограничена публика и не представлява комуникация по смисъла на настоящата директива. Въпреки това, в случаите когато индивидуален абонат или потребител, получавайки такава информация, може да бъде идентифициран, например услуги като видео по заявка, предаваната информация е обхваната по смисъла на комуникация за целите на настоящата директива. 

(17) За целите на настоящата директива съгласието на потребителя или абоната, независимо дали последният е физическо или юридическо лице, трябва да има същото значение, както данните-обект на съгласие, както са определени и допълнително уточнени в Директива 95/46/ЕО. Съгласие може да бъде дадено по всеки подходящ начин, позволяващ свободно да се посочи специфичен и уведомителен знак за желанията на потребителя, включително чрез отбелязване в графа, при посещение на интернет страница. 

(18) Например услуги с добавена стойност могат да съдържат съвет за най-малко скъпите пакети тарифи, пътно ръководство, информация за пътното движение, прогноза за времето и туристическа информация. 

(19) Прилагането на определени изисквания относно представянето и ограничаването на повикващата и свързаната линия за идентификация и за автоматично препращане на повикването на линиите на абоната, свързани към аналогови централи, не трябва да бъде задължително при специфични случаи, когато за такива приложения би се доказало, че са технически невъзможни или биха изисквали несъразмерно икономическо усилие. Важно е за заинтересованите страни да бъдат информирани при такива случаи и затова държавите-членки трябва да уведомяват за тях Комисията. 

(20) Доставчиците на услуги трябва да вземат подходящи мерки, за да гарантират сигурността на техните услуги, ако е необходимо заедно с доставчика на мрежата, и да информират абонатите за всякакви особени рискове от нарушаване на сигурността на мрежата. Такива рискове могат по-специално да се получат при електронните комуникационни услуги през открита мрежа, каквато е Интернет или аналогови мобилни телефони. Особено важно е за абонати и потребители на такива услуги да бъдат напълно информирани от техния доставчик на услуга за съществуващите рискове относно сигурността, които са извън обхвата на възможностите за отстраняване от доставчика на услуга. Доставчици на услуги, които предлагат публично достъпни електронни комуникационни услуги чрез Интернет, трябва да информират потребители и абонати за мерките, които те могат да вземат, за да защитят сигурността на техните съобщения, например чрез използване на специални типове софтуер или кодирани технологии. Изискването да се информират абонатите за специални рискове относно сигурността не освобождава доставчика на услуга от задължението да предприеме на негови разноски подходящи и незабавни мерки, за да отстрани всякакви нови, непредвидими рискове за сигурността и да възстанови нивото на нормална сигурност на услугата. Предоставянето на информация относно рисковете по сигурността на абонатите трябва да бъде без заплащане, с изключение на номиналните разходи, които абонатът може да направи при получаването или събирането на информация, например при получаване на комуникация по електронна поща. Сигурността се оценява в светлината на член 17 от Директива 95/46/ЕО. 

(21) Трябва да се вземат мерки, за да се предотврати неоторизираният достъп до съобщения, за да се защити конфиденциалният характер на комуникациите, включително както на съдържанията, така и на всякакви данни, свързани с такива съобщения, посредством публични комуникационни мрежи и налични електронни комуникационни услуги. 
Националното законодателство в някои държави-членки забранява само преднамерения неразрешен достъп до съобщения. 

(22) Забраната да се съхраняват съобщения и свързаните данни за трафик от лица, различни от потребителите, или без тяхното съгласие, не е насочено да забрани автоматично, междинно и временно съхранение на тази информация, доколкото това се прави с единствената цел осъществяване на предаване в електронни комуникационни мрежи и при условие че тази информация не се съхранява за период, по-дълъг от необходимия за предаване и за целите на ръководене на трафика, и че през периода на съхранение, конфиденциалният характер остава гарантиран. Когато това е необходимо за осъществяване на по-ефикасно продължаване на предаването на всякаква публично достъпна информация до други получатели на услугата по тяхно искане, настоящата директива не трябва да пречи такава информация да бъде допълнително съхранена, при условие че тази информация ще бъде при всички случаи без ограничение достъпна за обществото и че всякакви данни относно индивидуалните абонати или потребителите, поискали такава информация, ще бъдат изтрити. 

(23) Поверителността на комуникациите трябва също да бъде осигурена в законната търговска практика. Когато е необходимо и законно разрешено, комуникациите могат да бъдат записвани с цел предоставяне на доказателства за търговска сделка. При такова действие се прилага Директива 95/46/ЕО. Страните в комуникациите трябва да бъдат информирани за записването преди извършването му, за неговата цел и продължителността на съхраняването му. Записаните съобщения трябва да бъдат изтрити веднага щом е възможно и във всеки случай не по късно от края на периода, през който сделката може да бъде законно оспорена. 

(24) Оборудването на терминалите на потребителите на електронни комуникационни мрежи и всяка информация, съхранявана в такова оборудване, се отнасят до частния живот на потребителите, изискващ защита съгласно Европейската конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Така наречените софтуер за наблюдение, снифери, скрити идентификатори и други подобни устройства могат да влязат в терминала на потребителите без тяхното знание, за да получат достъп до информация, да съхраняват скрита информация или да проследяват действията на потребителя и могат сериозно да засягат правото на неприкосновеност на личния живот на тези потребители. Използването на такива устройства трябва да бъде позволено само за законни цели със знанието на заинтересованите потребители. 

(25) Такива приспособления, обаче, например така наречените кукита (cookies), могат да бъдат легитимни и полезни средства, например при анализиране на ефективността на дизайна на Интернет страницата и рекламиране и проверка идентичността на потребителя, ангажиран в сделки онлайн. Когато такива приспособления (например кукита) са предвидени за законни цели, за да се улесни осигуряването на услуги за информационно общество, тяхната употреба трябва да се разреши, при условие че потребителите са снабдени с ясна и точна информация в съответствие с Директива 95/46/ЕО, относно целите на кукитата, или подобни приспособления, така че да се гарантира, че потребителите са запознати с информацията, която е поставена в терминалното оборудване, което те използват. Потребителите трябва да имат възможност да откажат да имат куки, или подобни приспособления, поставени в тяхното терминално оборудване. Това е особено важно, когато потребители, различни от оригиналния потребител, имат достъп до терминалното оборудване и по такъв начин — до всякакви данни, съдържащи информация, свързана с правото на неприкосновеност на личния живот, която е съхранена в такова оборудване. Информацията и правото на отказ могат да бъдат предложени веднъж за използване на различни приспособления, които ще се инсталират на терминалното оборудване на потребителя по време на същото включване, и също така обхващащи бъдещо използване, което може да се направи за тези услуги по време на следващи включвания. Методите за даване на информация, предлагаща право на отказ, или изискваща съгласие, трябва да са възможно най-лесни за ползване от потребителя. Все пак може да се направи достъп до съдържанието на специфична интернет страница, при условие на пълна информираност за приемането на приспособлението куки, или подобно приспособление, ако то се използва с легитимна цел. 

(26) Данните отнасящи се до абонатите, обработвани в електронно комуникационни мрежи за осъществяване на връзки и предаване на информация, съдържат информация за личния живот на физически лица и засягат правото да се зачита тяхната кореспонденция или засягат легитимни интереси на юридически лица. Такива данни могат да бъдат съхранени само до степен, която е необходима за осигуряване на услугата с цел изготвяне на сметка и за плащания при взаимна връзка и за ограничено време. Всякаква по-нататъшна обработка на такива данни, които доставчикът на публично достъпни електронни комуникационни услуги може да поиска да се извърши, за търговия на електронни комуникационни услуги или за осигуряване на услуги с добавена стойност, може да бъде позволена, само ако абонатът е дал съгласието си за това, на базата на точна и пълна информация, дадена от доставчика на публично достъпни електронни комуникационни услуги, за типа на по-нататъшната обработка, предвидена да се извърши и за правото на абоната да не даде или да оттегли неговото/нейното съгласие за такава обработка. Данни за трафика, използвани за търговия на комуникационни услуги, или за осигуряване на услуги с добавена стойност, трябва също да бъдат изтрити или да се направят анонимни след осигуряване на услугата. Доставчиците на услуги трябва винаги да държат абонатите информирани за типа данни, които те обработват и за целите и продължителността, за която това се прави. 

(27) Точният момент на приключването на предаването на комуникация, след който данните за трафика трябва да бъдат изтрити, с изключение за целите на изготвяне на сметка, може да зависи от типа на електронни комуникационни услуги, който е доставен. Например за гласово телефонно повикване, предаването ще приключи веднага щом потребителите приключат връзката. За електронна поща предаването е приключено веднага щом адресатът получи съобщението, обикновено от сървъра на своя доставчик на услуга. 

(28) Задължението да изтриват данни от трафика, или такива данни да се направят анонимни, когато не са необходими повече за целите на извършване на комуникация, не е в конфликт с такива процедури в Интернет, като кеширане на IP адреси в системата за наименование на домейн или кеширане на IP адреси на физически свръзки на адреси или използването на информация включване, за да се контролира правото на достъп до мрежи или услуги. 

(29) Когато е необходимо в отделни случаи, доставчикът на услуга може да обработва данни за трафика, отнасящи се до абонати и потребители, за да открие технически неизправности или грешки в предаването на съобщения. Данни за трафика, необходими за целите на изготвяне на сметка, могат също да бъдат обработени от доставчика, за да открие и спре измама при неплатено използване на електронна комуникационна услуга. 

(30) Системите за обезпечаване на електронни комуникационни мрежи и услуги трябва да бъдат направени, така че да ограничават количеството на необходимите лични данни до точен минимум. Всякакви дейности, свързани с обезпечаването на електронни комуникационни услуги, които излизат извън извършването на комуникация и изготвянето на сметки за тях, трябва да се основават на единни данни за трафика, които не могат да бъдат свързани с абонати или потребители. Когато такива дейности не могат да се основават на единни данни, те трябва да се разглеждат като услуги с добавена стойност, за които се изисква съгласие на абоната. 

(31) Дали съгласието, което трябва да бъде получено за обработка на лични данни, от гледна точка на предоставяне на специфична услуга с добавена стойност, трябва да бъде това на потребителя или на абоната, ще зависи от данните, които трябва да се обработят и от типа на услугата, която ще се предостави и дали е технически, процедурно и договорно възможно да се различи индивидуалното използване на електронни комуникационни услуги от юридическо или физическо лице, което се е абонирало за нея. 

(32) Където доставчикът на електронни комуникационни услуги или на услуга с добавена стойност, се договаря с подизпълнител за обработката на лични данни, необходими за обезпечаване на тези услуги за друга институция, такова договаряне с подизпълнител и последващата обработка на данни трябва да бъде в пълно съответствие с изискванията по отношение на администраторите и обработката на лични данни, както е обяснено в Директива 95/46/ЕО. Когато обезпечаването на услуга с добавена стойност изисква данните за трафик или местонахождение да се изпратят от доставчика на електронни комуникационни услуги на доставчика на услуги с добавена стойност, абонатите или потребителите, за които данните се отнасят, трябва да бъдат също напълно информирани за това изпращане, преди да дадат съгласието си за обработка на данните. 

(33) Въвеждането на сметки с описание на услугите подобри възможностите на абонатите да проверяват точността на вземаните такси от доставчика на услуга, но в същото време това може да наруши правото на неприкосновеност на личен живот на потребителите на публично достъпни електронни комуникационни услуги. Затова, за да се защити правото на неприкосновеност на личния живот на потребителя, държавите-членки трябва да насърчат развитието на опции при електронни комуникационни услуги, като улеснения за алтернативно плащане, които позволяват анонимност или строго личен достъп до публично достъпни електронни комуникационни услуги, например карти за повикване и улеснения за плащане с кредитни карти. В същата връзка държавите-членки могат да поискат операторите да предлагат на абонатите си различен тип подробно описание на сметката, в която известен брой цифри от набрания номер са били изтрити. 

(34) Необходимо е по отношение на идентификацията на повикващата линия да се защити правото на повикващата страна да откаже показване на идентификация на повикващата линия, от която се прави повикването и правото на повиканата страна да отхвърли повиквания от неидентифицирани линии. В специфични случаи има оправдание за незачитане елиминирането на показване на идентификацията на повикващата линия. Някои абонати, по-специално линии за помощ и подобни организации, имат интерес да се гарантира анонимността на техните посетители. Необходимо е, по отношение на идентификация на свързаната линия, да се защити правото и законния интерес на повиканата страна да откаже показването на идентификацията на линията, към която повикващата страна е действително свързана, по-специално при нахални повиквания. Доставчиците на публично достъпни електронни комуникационни услуги трябва да информират техните абонати за наличието на идентификация за повикващата и на свързаната линия в мрежата и за всички услуги, които се предлагат за идентификация на повикващата и свързаната линия, както и наличните възможности за неприкосновеност на личния живот. Това ще позволи на абонатите да направят информиран избор за възможностите за неприкосновеност на личния им живот, които могат да поискат да използват. Възможности за неприкосновеност на личния живот, които се предлагат на база за конкретна линия, не трябва непременно да бъдат на разположение, като автоматична услуга на мрежата, но могат да се получат с проста заявка от доставчика на публични електронни комуникационни услуги. 

(35) При цифровите мобилни мрежи, данните за местонахождение, даващи географското местонахождение на терминалното оборудване на мобилния потребител, се обработват, за да позволят предаването на съобщения. Такива данни са данни за трафика, обхванати от член 6 от настоящата директива. Все пак в допълнение, цифровите мобилни мрежи могат да имат възможност да обработват данни за местонахождение, които са по-точни, отколкото е необходимо за предаване на съобщения, и които се използват за обезпечаване на услуги с добавена стойност, такива като услуги, обезпечаващи индивидуализирана информация за трафика и указания за шофьори. Обработката на такива данни за услуги с добавена стойност трябва да бъде разрешено, само когато абонатите са дали съгласието си. Даже и в случаите, в които абонатите са дали съгласието си, те трябва да имат прости средства без заплащане, за да откажат временно обработката на данни за местонахождение. 

(36) Държавите-членки могат да ограничат правата на потребители и абонати за неприкосновеност на личния им живот по отношение на идентификация на повикващата линия, когато това е необходимо, за да се проследят неприятни обаждания, и по отношение на идентификация на повикващата линия и данни за местонахождение, когато това е необходимо, за да се позволи на аварийните служби да изпълняват задачите си колкото е възможно ефективно. За тези цели държавите-членки могат да одобрят специфични разпоредби, като възложат на доставчиците на електронни комуникационни услуги да обезпечават достъп до идентификация на повикващата линия и данни за местонахождение без предварително съгласие на заинтересованите потребители и абонати. 

(37) Трябва да бъдат предоставени защити за абонати срещу неприятности, които могат да бъдат причинени от автоматични повиквания, изпращани от други. При това в такива случаи трябва да е възможно за абонатите да спрат изпратените повиквания, минаващи през техните терминали с проста заявка до доставчика на публично достъпни електронни комуникационни услуги. 

(38) Указателите на абонатите на електронни комуникационни услуги са широко разпространени и публични. Правото на неприкосновеност на личния живот на физически лица и законният интерес на юридически лица изискват абонатите да имат възможност да определят дали техните лични данни да се публикуват в указател и, ако е така, кои от тях да се публикуват. Доставчиците на публични указатели трябва да информират абонатите, които ще бъдат включени в такива указатели, за целите на указателя и за всяко специфично използване, което може да се направи от публичните указатели, по-специално посредством функции за търсене включени в софтуера, такива като функции за обратно търсене, позволяващи на потребителите на указателя да откриват наименование и адрес на абоната на базата само на телефонен номер. 

(39) Задължението да се информират абонатите за целта/целите на публичните указатели, в които техните лични данни ще бъдат включени, трябва да се наложи на страните, събиращи данните за такова включване. Когато данните могат да бъдат предадени на една или повече трети страни, абонатът трябва да бъде информиран за тази възможност и за получателя или за категориите възможни получатели. Всяко предаване трябва да бъде предмет на условието, че данните не могат да се използват за други цели, освен за тези, за които са събрани. Ако страната, събираща данните от абонатите или трети страни, на които данните са били предадени, желае да използва данните с допълнителна цел, трябва да се получи подновено съгласие от абоната, или от първата страна, събираща данните или от трета страна, на която данните са били предадени. 

(40) На абонатите следва да бъдат предоставени защити срещу намеса в неприкосновеността на личния им живот от нежелана комуникация с цел директен маркетинг, и по-специално посредством автоматично набиращи машини, факсове и електронни пощи, включително кратките съобщения по мобилните телефони. Тези форми на нежелана търговска комуникация могат от една страна да бъдат сравнително лесно и евтино извършвани, но от друга страна могат да налагат бреме и/или разход на получателя. При това в някои случаи техният обем може също да причини затруднения за мрежите за електронна комуникация и терминалното оборудване. За такива форми на нежелани съобщения за директен маркетинг е оправдано да се поиска предварително изричното съгласие на получателите преди такива съобщения да бъдат адресирани до тях. Единният пазар изисква хармонизиран подход, за да се осигурят прости правила в цялата Общност за търговските дейности и потребителите. 

(41) В контекста на съществуващо взаимоотношение с купувача, оправдано е да се позволи използването на електронни координати при предлагането на подобни продукти или услуги, но само от същата компания, която е получила електронните координати в съответствие с Директива 95/46/ЕО. Когато се получат електронни координати, клиентът трябва да бъде информиран за тяхното бъдещо използване при директен маркетинг по ясен и отчетлив начин и да бъде дадена възможност да се откаже такова използване. Тази възможност трябва да бъде продължена, за да бъде предложена безплатно при всяка последваща комуникация за директна търговия, с изключение на разходи за предаването на този отказ.

(42) Други форми на търговия, които са по-скъпи за изпращача и не налагат финансови разходи на абонатите и потребителите, като личните гласови телефонни повиквания, могат да оправдаят поддръжката на система, даваща на абонати или потребители възможността да показват, че не желаят да получават такива повиквания. Въпреки това, за да не се намалят съществуващите нива на защита на неприкосновеността на личния живот, държавите-членки трябва да дадат правото да се поддържат национални системи, които позволяват такива повиквания до абонати и потребители, които са дали предварително съгласието си. 

(43) За да се улесни ефективното прилагане на разпоредби на Общността при нежелани съобщения за директен маркетинг, необходимо е да се забрани използването на невярна самоличност или неверни обратни адреси или номера, когато се изпращат нежелани съобщения за целите на директна търговия. 

(44) Определени системи за електронна поща позволяват на абонатите да видят изпращача и темата на електронното писмо, и да изтриват комуникацията без да свалят съдържанието на останалата електронна поща или приложения, като така намаляват разходите, които могат да възникнат от отварянето на нежелани електронни писма или приложения. Тези разпоредби могат да продължат да бъдат полезни в определени случаи, като допълнително средство към общите задължения, установени в настоящата директива. 

(45) Настоящата директива не накърнява разпоредбите, които държавите членки приемат, за да защитят законните интереси на юридически лица по отношение на нежелани съобщения за целите на директен маркетинг. Когато държави-членки създават опт-аут регистър за такива съобщения към юридически лица, главно бизнес потребители, разпоредбите на член 7 от Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година относно определени правни аспекти за услуги в информационното общество, по-специално в електронната търговия във вътрешния пазар (Директива относно електронна търговия) (6) са напълно приложими. 

(46) Функционалните възможности за предоставяне на електронни комуникационни услуги могат да бъдат интегрирани в мрежа или във всяка част от терминалното оборудване на потребителя, включително софтуера. Защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот на потребителя при публично достъпни електронни комуникационни услуги трябва да бъдат независими от конфигурацията на различните компоненти, необходими за да се обезпечи услугата и разпрeделението на необходимите функционални възможности между тези компоненти. Директива 95/46/ЕО обхваща всяка форма на обработка на лични данни, независимо от използваната технология. Съществуването на специфични разпоредби за електронни комуникационни услуги, успоредно с общи разпоредби за други компоненти, необходими за обезпечаването на такива услуги, може да не улеснява защитата на лични данни и неприкосновеността на личния живот по технологично неутрален начин. Затова може да е необходимо да се одобрят мерки, изискващи производителите на определени типове оборудване, използвано за електронни комуникационни услуги, да конструират техния продукт по такъв начин, че да съдържа защити, които да осигурят личните данни и неприкосновеността на личния живот на потребителя и абоната да са защитени. Одобряването на такива мерки в съответствие с Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 1999 година относно радио оборудване и оборудване за телекомуникационни терминали и взаимното признаване на тяхното съответствие (7) ще гарантира, че въвеждането на технически характеристики за електронно комуникационно оборудване, включително софтуер за целите на защита на данни, ще бъде хармонизирано, за да бъде съвместимо с осъществяването на вътрешния пазар. 

(47) Когато не са спазени правата на потребителите и абонатите, националното законодателство трябва да осигури съдебни средства за защита. Трябва да се налагат наказания на всяко лице, независимо дали е обхванато от частното или публичното право, което не спазва националните мерки, предприети съгласно настоящата директива. 

(48) Полезно е в приложното поле на настоящата директива да се черпи от опита на Работната група за защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни, съставена от представители на надзорните органи на държавите-членки, създадена с член 29 от Директива 95/46/ЕО. 

(49) За да се улесни спазването на разпоредбите на настоящата директива, са необходими определени специфични мерки за обработката на данни, която вече е в ход към датата, на която националното законодателство по прилагане съгласно настоящата директива влезе в сила, 
ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА: 

Член 1 

 Обхват и цел 
1. Настоящата директива хармонизира разпоредбите на държавите-членки, нeобходими за осигуряване на еквивалентно ниво на защита на основни права и свободи и, по-специално, правото на неприкосновеност на личен живот по отношение на обработката на лични данни в електронно комуникационния сектор и да се осигури свободно движение на такива данни и оборудване за електронни съобщения и услуги в Общността. 
2. Разпоредбите на настоящата директива конкретизират и допълват Директива 95/46/ЕО за целите, упоменати в параграф 1. Освен това те се грижат за защита на легитимните интереси на абонати, които са юридически лица. 
3. Настоящата директива не се прилага за дейности, които попадат извън обхвата на Договора за създаване на Европейската общност, като тези обхванати от дялове V и VI от Договора за Европейския съюз, и във всички случаи за дейности, отнасящи се до обществената сигурност, отбраната, сигурността на държавата (включително икономическото благосъстояние на държавата, когато дейностите се отнасят до проблемите за сигурността на държавата) и дейностите на държавата в областта на наказателното право. 

Член 2 

Дефиниции 
 
Освен ако не е предвидено друго, се прилагат дефинициите от Директива 95/46/ЕО и от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 година относно обща регулаторна структура за електронни комуникационни мрежи и услуги (Рамкова директива) (8). Прилагат се също следните дефиниции: 

а) „потребител“ означава всяко физическо лице, използващо публично достъпни електронни комуникационни услуги за частни или бизнес цели, без да е необходимо да се е абонирал за тази услуга; 
б) „данни за трафик“ означава всякакви данни, обработени с цел пренасяне на комуникация през електронни комуникационни мрежи или за изготвяне на сметка за това; 
в) „данни за местонахождение“ означава всякакви данни, обработени в електронни комуникационни мрежи, показващи географското местоположение на терминалното оборудване на потребителя на публично достъпни електронни комуникационни услуги; 
г) „комуникация“ означава всяка информация, обменена или пренесена между определен брой страни с помощта на публично достъпни електронни комуникационни услуги. Това не включва информация, пренасяна като част от услуга за публично радио-разпръскване през електронни комуникационни мрежи с изключение на информацията, която може да бъде свързана с идентифицируем абонат или потребител, получаващ информацията. 
д) „повикване“ означава връзка, установена посредством публично достъпна телефонна услуга, позволяваща двустранна комуникация в реално време; 
е) „съгласие“ на потребител или абонат отговаря на съгласието на заинтересованото лице по Директива 95/46/ЕО; 
ж) „услуга с добавена стойност“ означава всяка услуга, която изисква обработката на данни за трафик или местонахождение, освен тези за данни за трафик извън необходимите за предаване на комуникация или изготвяне на сметка за това; з) „електронна поща“ означава всеки текст, глас, звук или образ, изпратен през публични комуникационни мрежи, който може да се съхранява в мрежата или в терминалното оборудване на получателя, докато се вземе от получателя. 

Член 3 

Услуги, за които се отнася 

1. Настоящата директива се прилага при обработката на лични данни във връзка с предоставянето на публично достъпни електронни комуникационни услуги в публични комуникационни мрежи в Общността. 
2. Членове 8, 10 и 11 се прилагат към линии на абонати, свързани към цифрови централи и където е технически възможно, и ако не изисква прекомерно икономическо усилие, към линии на абонати, свързани към аналогови централи. 
3. В случаите, когато би било технически невъзможно или се изисква прекомерно икономическо усилие, за да се изпълнят изискванията на членове 8, 10 и 11, Комисията трябва да бъде уведомена от държавите-членки. 

Член 4 
 
Сигурност 

1. Доставчикът на публично достъпни електронни комуникационни услуги трябва да вземе подходящи технически и организационни мерки, за да защити сигурността на неговите услуги, ако е необходимо заедно с доставчика на публични комуникационни мрежи по отношение на сигурността на мрежата. Като се вземе предвид състоянието на науката и разходите за тяхното изпълнение, тези мерки трябва да осигуряват ниво на сигурност, съответстващо на риска, който е налице. 
2. В случай на особен риск от нарушение на сигурността на мрежата, доставчикът на публично достъпни електронни комуникационни услуги трябва да уведоми абонатите относно такъв риск и, когато рискът се намира извън обхвата на мерките, които трябва да предприеме доставчикът на услугата, относно всички възможни средства за справяне, включително указание за възможните свързани разходи. 

Член 5 
 
Конфиденциалност на комуникациите 
 
1. Държавите-членки гарантират конфиденциалност на съобщенията и свързания трафик на данни през публични комуникационни мрежи и публично достъпни електронни комуникационни услуги, чрез националното си законодателство. По-специално те забраняват слушане, записване, съхранение и други видове подслушване или наблюдение на съобщения и свързаните данни за трафика от страна на лица, различни от потребители без съгласието на заинтересованите потребители, с изключение на законно упълномощени да извършват това в съответствие с член 15 параграф 1. Настоящият параграф не пречи на техническото съхранение, което е необходимо за пренасяне на комуникация, без да противоречи на принципа за конфиденциалност. 
2. Параграф 1 не засяга всяко законно разрешено записване на съобщения и свързаните данни за трафик, когато се изпълнява в хода на законна бизнес практика, с цел осигуряване на доказателство за търговска сделка или на всякаква друга бизнес комуникация. 
3. Държавите-членки гарантират, че използването на електронни комуникационни мрежи, за да се съхранява информация или да се получи достъп до информация, съхранявана в терминалното оборудване на абоната или потребителя е позволено, само при условие че на заинтересования абонат или потребител е предоставена ясна и цялостна информация в съответствие с Директива 95/46/ЕО, inter alia, относно целите на обработката и е предложено правото да се откаже такава обработка от администратора на данни. Това не пречи на всяко техническо съхранение или достъп с единствена цел осъществяване или улесняване на предаването на комуникация през електронна комуникационна мрежа или като точно необходима, за да се предостави информационна обществена услуга, изрично поискана от абоната или потребителя. 

Член 6 
 
Данни за трафик 

1. Данни за трафик, отнасящи се до абонати и потребители, обработени и съхранени от доставчика на публични комуникационни мрежи или публично достъпни електронни комуникационни услуги, трябва да бъдат изтрити или да се направят анонимни, когато не са необходими повече за целите на предаване на комуникация, без да се накърнява параграф 2, 3 и 5 от настоящия член и член 15, параграф 1. 
2. Могат да бъдат обработени данни за трафик, необходими за целите на изготвяне на сметката на абоната и плащания при взаимна връзка. Такава обработка е допустима само до края на периода, през който сметката може законно да бъде оспорена или плащането търсено. 
3. С цел търговия на електронни комуникационни услуги или за обезпечаването на услуга с добавена стойност, доставчикът на публично достъпни електронни комуникационни услуги може да обработва данните, упоменати в параграф 1, до степен и продължителност, необходима за такива услуги или търговия, ако абонатът или потребителят, за когото се отнасят данните, даде съгласието си. На потребители или абонати трябва да бъде дадена възможността да оттеглят по всяко време съгласието си за обработка на данни за трафика. 
4. Доставчикът на услуга трябва да информира абоната или потребителя за типовете данни за трафика, които се обработват и за продължителността на такава обработка, за целите упоменати в параграф 2 и преди да получи съгласие, за целите упоменати в параграф 3. 
5. Обработка на данни за трафик, в съответствие с параграфи 1, 2, 3 и 4, трябва да бъде ограничена до лица, действащи под ръководството на доставчиците на публични комуникационни мрежи и публично достъпни електронни комуникационни услуги, които отговарят за изготвянето на сметки или управлението на трафика, за запитванията на клиенти, за разкриването на измами, за търговията с електронни комуникационни услуги или за обезпечаването на услуга с добавена стойност и трябва да бъде ограничена до това, което е необходимо за целите на тези дейности. 
6. Параграфи 1, 2, 3 и 5 се прилагат без да се засяга възможността компетентните органи да бъдат информирани за трафика на данни в съответствие с приложимото законодателство от гледна точка на уреждане на спорове, по-специално спорове за връзка или изготвяне на сметка. 

Член 7 

Изготвяне на сметки с описание на услугите 

1. Абонатите имат правото да получат сметки, които не са с описание на услугите. 
2. Държавите-членки прилагат национални разпоредби, за да съгласуват правата на абонати, получаващи сметки с описание на услугите, с правото на неприкосновеност на личния живот на повикващите потребители и повиканите абонати, например посредством осигуряване на тези потребители или абонати на достатъчно допълнителни методи за запазване на неприкосновеността на личния им живот при комуникации или плащания. 

Член 8 

Показване и ограничаване на идентификацията на повикваща и свързана линия 

1. Когато се предлага идентификация на повикващата линия, доставчикът на услугата трябва да предложи на потребителя, който повиква, възможността да използва безплатно прости средства за предотвратяване показването на идентификацията на повикващата линия на база конкретно повикване. Повикващият абонат трябва да има тази възможност на база за конкретно повикване. 
2. Когато се предлага показване на идентификацията на повикваща линия, доставчикът на услуга трябва да предложи на повикания абонат възможност, като използва безплатно прости средства, за оправдано използване на тази функция за предотвратяване на показването на идентификация на повикващата линия за следващи повиквания. 
3. Когато се предлага показване на идентификация на повикващата линия и когато идентификацията на повикващата линия се показва преди да се осъществи повикването, доставчикът на услуга трябва да предлага на повикания абонат възможност, като използва прости средства, за отхвърляне на следващи повиквания, когато показването на идентификацията на повикващата линия е било предотвратено от повикващия потребител или абонат. 
4. Когато се предлага идентификация на свързаната линия, доставчикът на услуга трябва да предлага на повикания абонат възможността, като използва безплатно прости средства, да предотврати показването на идентификацията на свързаната линия на повикващия потребител. 
5. Параграф 1 се прилага също по отношение на повиквания, произхождащи от Общността към трети страни. Параграфи 2, 3 и 4 се прилагат също към идващи съобщения, произхождащи от трети страни. 
6. Държавите-членки следят, в случай на предлагане на показване на идентификация за повикваща и/или свързана линия, доставчиците на публично достъпни електронни комуникационни услуги ще информират обществото за това и за възможностите, предвидени в параграфи 1, 2, 3 и 4. 

Член 9

Данни за местонахождение, различни от данни за трафик 

1. Когато данни за местонахождение, различни от данни за трафик, отнасящи се до потребители или абонати на публични комуникационни мрежи или публично достъпни електронни комуникационни услуги, могат да бъдат обработени, такива данни могат да бъдат обработени, само когато се направят анонимни или със съгласието на потребители или абонати до степен и продължителност необходими за предоставяне на услуга с добавена стойност. Доставчикът на услуга трябва да информира потребители или абонати, преди да получи тяхното съгласие, за типа на данни за местонахождение, различни от данни за трафик, които ще бъдат обработени, за целите и за продължителността на обработката и дали данните ще бъдат предадени на трета страна с цел предоставяне на услуга с добавена стойност. На потребителите или абонатите трябва да бъде дадена възможност по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработка на данни за местонахождение, различни от данни за трафик. 
2. Когато е било получено съгласието на потребителите или абонатите за обработката на данни за местонахождение, различни от данни за трафик, потребителят или абонатът трябва да продължи да има възможността при всяко включване в мрежата или при всяко предаване на комуникация, като използва безплатно прости средства, да откаже временно обработката на такива данни. 
3. Обработката на данни за местонахождение, различни от данни за трафик, в съответствие с параграфи 1 и 2, трябва да бъде ограничена до лица, действащи по пълномощие на доставчика на публични комуникационни мрежи или публично достъпни комуникационни услуги или от трета страна, която доставя услуга с добавена стойност и трябва да бъде ограничена до необходимото за целите на доставка на услуга с добавена стойност. 

Член 10

Изключения 

Държавите-членки трябва да следят да има прозрачни процедури, определящи начина, по който доставчик на публични комуникационни мрежи и/или публично достъпни електронни комуникационни услуги, може да не зачете: 
a) елиминирането на показването на идентификация на повикващата линия, при подаване на искане от абонат за проследяване на злонамерени и досадни повиквания; в този случай, в съответствие с националното законодателство, данните, съдържащи идентификация на повикващия абонат ще бъдат съхранени и ще се направят достъпни от доставчика на публични комуникационни мрежи и/или публично достъпни електронни комуникационни услуги; 
б) елиминирането на показването на идентификация на повикващата линия и временния отказ или липсата на съгласие на абоната или потребителя за обработка на данни за местоположение на база за конкретна линия, за организации занимаващи се със спешни повиквания и признати за такива от държава-членка, включително правоприлагащи организации, услуги за бърза помощ и противопожарна служба, с цел отговаряне на такива повиквания. 

Член 11

Автоматично изпращане на повикване 

Държавите-членки осигуряват на всеки абонат възможността, като използва безплатно прости средства, да спре автоматично изпращане на повикване от трета страна до терминала на абоната. 

Член 12 

Указатели на абонати 

1. Държавите-членки следят абонатите да са информирани безплатно и преди да са включени в указателя, относно целта (целите) на отпечатания или електронен указател на абонати, достъпен до широката публика или, който може да се получи чрез справки, в които техните лични данни могат да бъдат включени, и за всяко по-нататъшно използване въз основа на функции за търсене, включени в електронните версии на указателя. 
2. Държавите-членки следят на абонатите да бъде дадена възможност да определят дали техните лични данни да бъдат включени в публичен указател и, ако е така, кои данни, до степен достатъчна за целите на указателя, както е определено от доставчика на указателя, както и да провери, коригира или оттегли такива данни. Невключването в публичния указател на абонати, проверката, коригирането или оттеглянето на лични данни от него трябва бъде безплатно. 
3. Държавите-членки могат да изискват за всяка цел на публичен указател, освен тази за търсене на координати на лица на база техните имена и когато е необходимо минимален брой други идентификатори, да бъде поискано допълнително съгласие от абонатите. 
4. Параграфи 1 и 2 се прилагат към абонати, които са физически лица. Държавите-членки осигуряват също в рамките на правото на Общността и приложимото национално законодателство, законните интереси на абонати, различни от физически лица по отношение на тяхното вписване в публични указатели, да са достатъчно защитени. 

Член 13 

Нежелани съобщения 

1. Използването на автоматизирани повикващи системи без човешка намеса (автоматично повикващи машини), машини за факсимилета (факс) или електронна поща за целите на директна търговия, може да бъде позволено само по отношение на абонати, които са дали предварително своето съгласие. 
2. Въпреки параграф 1, когато физическо или юридическо лице получи от своите клиенти техните електронни координати за електронна поща, в контекста на продажбата на продукт или услуга, в съответствие с Директива 95/46/ЕО, същото физическо или юридическо лице може да използва тези електронни координати за директна търговия на неговите собствени подобни продукти или услуги, при условие че на клиентите ясно и отчетливо е дадена възможност да възразят безплатно и по лесен начин на такова използване на електронни координати, когато те са събирани и при всяко съобщение, в случай че клиентът не е възразил първоначално на такова използване. 
3. Държавите-членки предприемат подходящи мерки, за да осигурят безплатно нежеланите съобщения за целите на директна търговия, с изключение на упоменатите в параграфи 1 и 2, да не са разрешени без съгласието на заинтересованите абонати или по отношение на абонати, които не желаят да получават тези съобщения, като изборът между тези възможности се определя от националното законодателство. 
4. Във всеки случай трябва да бъде забранена практиката да се изпраща електронна поща за целите на директна търговия, прикриваща или скриваща идентичността на подателя, от чието име се прави комуникацията, или без валиден адрес, на който получателят да може да изпрати искане да се спрат такива съобщения. 
5. Параграфи 1 и 3 се прилагат към абонати, които са физически лица. Държавите-членки гарантират също в рамките на законодателството на Общността и приложимото национално законодателство, че законните интереси на абонати, различни от физически лица, по отношение на нежелани съобщения, са достатъчно защитени. 

Член 14 

Технически характеристики и стандартизация 

1. При изпълнението на разпоредбите на настоящата директива държавите-членки гарантират, при условията на параграфи 2 и 3, че няма да се налагат задължителни изисквания за специфични технически характеристики относно терминали или друго електронно оборудване за съобщения, които могат да пречат на пускането на оборудване на пазара и свободното движение на такова оборудване във и между държавите-членки. 
2. Когато разпоредбите на настоящата директива могат да се изпълнят само посредством изискване на специфични технически характеристики в електронни комуникационни мрежи, държавите-членки информират Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за обезпечаване на информация в областта на техническите стандарти разпоредби и за правила относно услуги в информационно общество (9). 
3. Когато се изисква, могат да се приемат мерки, за да се осигури терминалното оборудване бъде конструирано по начин, които е съвместим с правото на потребителите да защитават и контролират използването на техните лични данни, в съответствие с Директива 1999/5/ЕО и Решение 87/95/ЕИО на Съвета от 22 декември 1986 година, относно стандартизация в областта на информационните технологии и съобщения (10) 

Член 15 

Приложение на някои разпоредби от Директива 95/46/ЕО 

1. Държавите-членки могат да приемат законодателни мерки, за да ограничат обхвата на правата и задълженията, предвидени в член 5, член 6, член 8, параграф 1, 2, 3, и 4 и член 9 от настоящата директива, когато такова ограничаване представлява необходима, подходяща и пропорционална мярка в рамките на демократично общество, за да гарантира национална сигурност (т.е държавна сигурност), отбрана, обществена безопасност и превенцията, разследването, разкриването и преследването на криминални нарушения или неразрешено използване на електронна комуникационна система, както е посочено в член 13, параграф 1 от Директива 95/46/ЕО. В тази връзка, държавите-членки могат, inter alia, да одобрят законодателни мерки, предвиждащи съхранението на данни за ограничен период, оправдани на основанията, изложени в настоящия параграф. Всички мерки, упоменати в настоящия параграф, трябва да бъдат в съответствие с общите принципи на законодателството на Общността, включително онези, упоменати в член 6, параграф 1 и 2 от Договора за Европейския съюз. 2. Разпоредбите на глава III относно средствата за съдебна защита, отговорността и санкциите от Директива 95/46/ЕО трябва да се прилагат по отношение на национални разпоредби, одобрени съгласно настоящата директива и по отношение на правата на личността, произтичащи от настоящата директива. 3. Работната група за защита на личността, по отношение на обработката на лични данни, създадена от член 29 от Директива 95/46/ЕО, трябва да изпълнява също задачи, посочени в член 30 от настоящата директива, по отношение на въпроси, обхванати от настоящата директива, основно по защита на основните права и свободи и законни интереси в електронните комуникационни сектори. Член 16 Преходни разпоредби 1. Член 12 не се прилага към издания на указатели вече произведени или пуснати на пазара в печатна или извънмрежова електронна форма, преди национални разпоредби, приети съгласно настоящата директива, да влязат в сила. 2. Когато личните данни на абонати на фиксирани или мобилни публични гласови телефонни услуги са били включени в публичен указател на абонати в съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и член 11 от Директива 97/66/ЕО преди националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, да влязат в сила, личните данни на такива абонати могат да останат включени в този публичен указател в неговата печатна или електронна версия, включително версия с функции за обратно търсене, освен ако абонатите посочат друго, след като са получили пълна информация относно целите и възможностите в съответствие с член 12 от настоящата директива. Член 17 Въвеждане 1. Преди 31 октомври 2003 година държавите-членки въвеждат в сила разпоредбите, необходими за да приведат законодателството си в съответствие с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях да се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки. 2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива и за всякакви последващи изменения на тези разпоредби. Член 18 Преразглеждане Не по-късно от три години след датата, упомената в член 17, параграф 1, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета, относно прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху стопански оператори и потребители, по специално по отношение на разпоредбите за нежелани съобщения, като се взема под внимание международната среда. За тази цел, Комисията може да изиска информация от държавите-членки, които трябва да я предоставят без прекалено забавяне. Когато е подходящо, Комисията трябва да представи предложения да се измени настоящата директива, взимайки под внимание резултатите от този доклад, всякакви промени в сектора и всяко друго предложение, което може да счита за необходимо, за да се подобри ефективността на настоящата директива. Член 19 Отмяна С настоящото се отменя Директива 97/66/ЕО, считано от датата, посочена в член 17, параграф 1. Позоваванията на отменената директива трябва да бъдат тълкувани като позовавания на настоящата директива. Член 20 Влизане в сила Настоящата директива влиза в сила в деня на официалното ѝ публикуване в Официален вестник на Европейските общности. Член 21 Адресати Адресати на настоящата директива са държавите-членки. Съставено в Брюксел на 12 юли 2002 година. За Европейския парламент Председател P. COX За Съвета Председател T. PEDERSEN (1) ОВ C 365 E, 19.12.2000 г., стр. 223. (2) ОВ C 123, 25.4.2001 г., стр. 53. (3) Становище на Европейския парламент от 13 ноември 2001 година (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 28 януари 2002 година (ОВ C 113 E, 14.5.2002 г., стр. 39) и Решение на Европейския парламент от 30 май 2002 година (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Съвета от 25 юни 2002 година. (4) ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. (5) ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 1. (6) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1. (7) ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 10. (8) ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33. (9) ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Директива 98/48/ЕО (ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18). (10) ОВ L 36, 7.2.1987 г., стр. 31. Решение, последно изменено с Акта за присъединяване от 1994 г.
Търсене